Baner02

Sonda

  Nie, jeżeli wójt jest dobry nie ma takiego powodu
  Tak, nikt nie powinien za długo sprawować takiego urzędu
  Nie mam zdania
 

Sprawdź wyniki sondy

Partnerzy

Społeczny Instytut Ekologiczny

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA

Fundacja 'Regionalis'

Polecamy

Fundacja Agrinatura

Sieć Ekoturystyczna między Bugiem a Narwią

Stowarzyszenie 'Dla Dawnych Odmian i Ras'

Czasopismo Biokurier

Lokalne NGO

Stowarzyszenie KLUB XXI WIEKU

Ulica: Niepodległości 11/34
Kod pocztowy 20-246
Miejscowość: Lublin
Gmina: Lublin
Powiat: lubelski

Osoba kontaktowa

Imię i nazwisko: Justyna Syroka
email: jsyroka@tlen.pl
tel.: 501-190-234

Zakres działań

Zgodnie z naszym statutem stowarzyszenie koncetruje działania oferując: 1. pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających kobietom czynny udział w życiu społecznym, politycznym i publicznym, wyrównywanie szans edukacyjnych kobiet, umożliwiających im wejście i/lub powrót na rynek pracy oraz na aktywny udział w życiu społecznym, 2. popularyzowanie wiedzy z dziedzin dobrych praktyk społecznych wśród kobiet, 3. aktywizacja i wspieranie kobiet żyjących w małych miastach, na obszarach wiejskich lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4. wsparcie działań mających na celu poprawę sytuacji kobiet, rodziny, partnerstwa i równego traktowania, w tym w szczególności: a. działania wspierające profilaktykę i niwelowanie negatywnych skutków wszystkich rodzajów uzależnień, w tym: alkoholizmu, uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych, b. przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy wobec kobiet, przemocy w rodzinie, dyskryminacji związanej z rasą, płcią, wyznaniem, orientacją seksualną, wiekiem lub innymi cechami, które mogą być przyczyną wykluczenia lub przemocy c. wspieranie działań na rzecz aktywności zawodowej i niezależności ekonomicznej kobiet 5. wspieranie społecznej aktywności kobiet, w tym przede wszystkim kobiet z grup społecznych zagrożonych marginalizacją, lub wymagających szczególnego wsparcia, 6. wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego 7. promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa bezrobotnych, przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia zwłaszcza wśród ludzi młodych, lub osób ze szczególnymi potrzebami, zagrożonym wykluczeniem z rynku pracy, 8. rozwój wolontariatu, 9. zwiększenie poziomu aktywnego uczestnictwa kobiet w rozwoju ekonomii społecznej.

Jesteś administratorem tego wpisu?

Edytuj wpis | Usuń wpis

Wyszukaj

Bądź na bieżąco

Artykuły - kanał RSS

Newsletter

Wypisz z newslettera

Kalendarz wydarzeń

Kliknij na wyróżnioną datę, aby zobaczyć szczegóły!